Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 56/QĐ-SNgV Công khai quyết toán năm 2019 07/09/2020 Nguyễn Đình Việt
2 40/KH-SNgV V/v chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Ngoại vụ 21/07/2020 Nguyễn Đình Việt
3 46/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 06/07/2020 Nguyễn Đình Việt
4 41/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 04/06/2020 Nguyễn Đình Việt
5 33/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 15/05/2020 Nguyễn Đình Việt
6 21/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 12/03/2020 Nguyễn Đình Việt
7 01/2020 V/v công khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 22/01/2020 Nguyễn Đình Việt
8 08/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Ngoại vụ 21/01/2020 Nguyễn Đình Việt
9 05/QĐ-SNgV V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 15/01/2020 Nguyễn Đình Việt
10 50/KH-SNgV V/v triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 31/12/2019 Nguyễn Đình Việt
11 148/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 31/12/2019 Nguyễn Đình Việt
12 09a-CK/TSC V/v công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019 31/12/2019 Nguyễn Đình Việt
13 141/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 25/12/2019 Nguyễn Đình Việt
14 798/SNgV-VP V/v báo cáo công khai tài sản nhà nước năm 2019 18/12/2019 Nguyễn Đình Việt
15 121/BC-SNgV V/v tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 18/12/2019 Nguyễn Đình Việt
16 132/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 09/12/2019 Nguyễn Đình Việt
17 124/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 08/11/2019 Nguyễn Đình Việt
18 119/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 23/10/2019 Nguyễn Đình Việt
19 102/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 30/08/2019 Nguyễn Đình Việt
20 81/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 29/07/2019 Nguyễn Đình Việt