Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 56/QĐ-SNgV Công khai quyết toán năm 2019 07/09/2020 Nguyễn Đình Việt
2 40/KH-SNgV V/v chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Ngoại vụ 21/07/2020 Nguyễn Đình Việt
3 46/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 06/07/2020 Nguyễn Đình Việt
4 41/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 04/06/2020 Nguyễn Đình Việt
5 33/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán năm 2020 15/05/2020 Nguyễn Đình Việt
6 402/QĐ-TTg V/v ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc 20/03/2020 Phạm Bình Minh
7 21/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 12/03/2020 Nguyễn Đình Việt
8 01/2020 V/v công khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 22/01/2020 Nguyễn Đình Việt
9 08/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Ngoại vụ 21/01/2020 Nguyễn Đình Việt
10 05/QĐ-SNgV V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 15/01/2020 Nguyễn Đình Việt