Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-09-2020

Quyết định về việc ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

28-09-2020

Ngày 23-7, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định quy định các hạng mục, công trình theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh TN

28-09-2020

Quyết định quy định các hạng mục, công trình theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh TN

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016

27-10-2016

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016