Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 25/KH-SNgV Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Ngoại vụ 24/03/2022 Nguyễn Đình Việt
2 39/KH-SNgV Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 23/09/2021 Nguyễn Đình Việt
3 06/KH-SNgV Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
4 05/KH-SNgV Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ năm 20201 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
5 799/KL-SNgV V/v thực hiện các hoạt động đối ngoại thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 30/12/2020 Nguyễn Đình Việt
6 780/KL-SNgV V/v thực hiện các hoạt động đối ngoại thuộc địa bàn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên 24/12/2020 Nguyễn Đình Việt
7 60/QĐ-SNgV V/v thanh tra các hoạt động đối ngoại tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 25/09/2020 Nguyễn Đình Việt
8 57/QĐ-SNgV Thanh tra các hoạt động đối ngoại thuộc UBND TP Sông công tỉnh Thái Nguyên 15/09/2020 Nguyễn Đình Việt
9 50/QĐ-SNgV V/v phê duyệt điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra công tác ngoại vụ năm 2020 29/07/2020 Nguyễn Đình Việt
10 17/KH-SNgV Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020 25/02/2020 Nguyễn Đình Việt
11 08/KH-SNgV Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 08/01/2020 Nguyễn Đình Việt
12 06/KH-SNgV v/v công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 08/01/2020 Nguyễn Đình Việt
13 05/KH-SNgV V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ năm 2020 08/01/2020 Nguyễn Đình Việt
14 04/KH-SNgV Theo dõi tình hình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 08/01/2020 Nguyễn Đình Việt
15 134/QĐ-SNgV V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác ngoại vụ năm 2020 13/12/2019 Nguyễn Đình Việt
16 48/KH-SNgV V/v thanh tra, kiểm tra các hoạt động đối ngoại năm 2020 27/11/2019 Nguyễn Đình Việt
17 1263-QĐ/TU V/v ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Thái Nguyên 08/03/2017 Trần Quốc Tỏ - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
18 01/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên 07/01/2015 Dương Ngọc Long
19 01 /2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên 07/01/2015 Chủ tịch Dương Ngọc Long
20 2345/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Thái Nguyên 22/10/2014 Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7976

Tổng truy cập: 4774353