Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 12/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022. 12/04/2022 Nguyễn Đình Việt
2 04/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 09/02/2022 Nguyễn Đình Việt
3 12/QĐ-SNgV Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 21/01/2022 Nguyễn Đình Việt
4 58/TB-SNgV V/v công khai kết quả mua sắm tài sản và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. 17/12/2021 Nguyễn Đình Việt
5 139/BC-SNgV Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 17/12/2021 Nguyễn Đình Việt
6 44/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021. 28/10/2021 Nguyễn Đình Việt
7 55/QĐ-SNgV Về việc công khai dự toán chi thƣờng xuyên cắt giảm và tiết kiệm thêm năm 2021của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 05/10/2021 Nguyễn Đình Việt
8 52/QĐ-SNgV Công khai quyết toán năm 2020 28/09/2021 Nguyễn Đình Việt
9 31/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. 07/07/2021 Nguyễn Đình Việt
10 31/QĐ-SNgV PL QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 12/05/2021 Nguyễn Đình Việt
11 31/QĐ-SNgV Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 12/05/2021 Nguyễn Đình Việt
12 10/TB-SNgV THÔNG BÁO V/v công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021. 08/04/2021 Nguyễn Đình Việt
13 22/QĐ-SNgV Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ 05/04/2021 Nguyễn Đình Việt
14 Biểu số 3 kèm theo 8/TB-SNgV Biểu kèm theo Thông báo số 08/TB-SNgV 05/03/2021
15 8/TB-SNgV V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 05/03/2021 Nguyễn Đình Việt
16 01/2021 Công khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 28/01/2021 Nguyễn Đình Việt
17 11/QĐ-SNgV V/v công khai dự toán ngân sách năm 2021 27/01/2021 Nguyễn Đình Việt
18 03/QĐ-SNgV Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công 19/01/2021 Nguyễn Đình Việt
19 91/QĐ-SNgV V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 30/12/2020 Nguyễn Đình Việt
20 88/QĐ-SNgV V/v công khai quyết toán năm 2019 24/12/2020 Nguyễn Đình Việt

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12348

Tổng truy cập: 4774182