Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 25/KH-SNgV Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Ngoại vụ 24/03/2022 Nguyễn Đình Việt
2 55/KH-SNgV Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại Sở Ngoại vụ 01/12/2021 Nguyễn Đình Việt
3 33/KH-SNgV Hoạt động thông tin đối ngoại Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên 2021 10/06/2021 Nguyễn Đình Việt
4 108/KH-UBND Triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ phát triển bền vững của tỉnh giai đoạn 2021-2025 10/06/2021 Dương Văn Lượng
5 30/KH-SNgV Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Sở Ngọai vụ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 21/05/2021 Nguyễn Đình Việt
6 29/KH-SNgV Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021của Sở Ngoại vụ 20/05/2021 Nguyễn Đình Việt
7 26/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 28/04/2021 Nguyễn Đình Việt
8 48/KH-UBND Triển khai công tác đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2021 18/03/2021 Dương Văn Lượng
9 16/Kh-SNgV Chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 củ Sở Ngoại vụ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP củ Chính phủ 09/03/2021 Nguyễn Đình Việt
10 01/2021 Công khai kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 28/01/2021 Nguyễn Đình Việt
11 06/KH-SNgV Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
12 05/KH-SNgV Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ năm 20201 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
13 02/KH-SNgV Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Sở Ngoại vụ 05/01/2021 Nguyễn Đình Việt
14 49/KH-SNgV V/v ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 31/08/2020 Nguyễn Đình Việt
15 48/KH-SNgV V/v ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 31/08/2020 Nguyễn Đình Việt
16 46/KH-SNgV V/v phát triển công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 21/08/2020 Nguyễn Đình Việt
17 40/KH-SNgV V/v chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Sở Ngoại vụ 21/07/2020 Nguyễn Đình Việt
18 36/KH-SNgV V/v phát triển công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 12/06/2020 Nguyễn Đình Việt
19 21/KH-SNgV V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 12/03/2020 Nguyễn Đình Việt
20 17/KH-SNgV Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020 25/02/2020 Nguyễn Đình Việt

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6434

Tổng truy cập: 4757144